Editorial

Volby do Evropského parlamentu – stále ještě volby druhého řádu?

Volby do Evropského parlamentu (EP) se současně se zavedením systému přímého výběru reprezentantů z jednotlivých členských zemí Evropského společenství staly významným tématem politologické a obecně sociálně-vědní analýzy. Vedle toho, že se jedná o proces, který má zásadní vliv na tvorbu politického formátu jedné z nejvýznamnějších institucí Evropské unie, se politologové již při analýze prvních přímých voleb do EP v roce 1979 soustředili na některé specifické rysy volby do EP v porovnání s dalšími typy voleb, zejména pak volbami do národních parlamentů členských zemí. Průběh a výsledky prvních přímých voleb do EP byly tak zajímavé a současně neobvyklé, že se někteří sociální vědci začali zabývat možností teoretické inovace a nové typologické kategorizace nejen voleb do EP, ale všech typů voleb.

Za spouštěcí impulz k debatě o nové typologizaci voleb soudobá politická věda považuje článek Karlheinze Reifa a Hermanna Schmitta Nine Second-Order National Elections. A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results (Reif a Schmitt, 1980), v němž autoři na základě zkušenosti s prvními přímými volbami do EP představili několik hypotéz a závěrů a následně nabídli základní typologii voleb prvního (first-order elections) a druhého řádu (second-order elections. Jako hlavní charakteristiky Reif a Schmitt (1980: 3–44; srov. např. Šaradín 2008: 32–33, resp. Cabada 2010)) zmiňují:

  • nižší volební účast než v národních volbách/volbách prvního řádu;
  • více prostoru a nadějí pro malé a nové politické strany;
  • vyšší procento neplatných hlasů než při národních volbách/volbách prvního řádu;
  • vládní strany ztrácejí podporu;
  • voliči hlasují méně stranicky, více podporují osobnosti;
  • volby překračují státní hranice;
  • čím odlišnější jsou pravidla volby do EP od pravidel užívaných pro volbu národního parlamentu, tím nižší je volební účast;
  • volební kampaň je významnější – volby do EP soutěží s dalšími (domácími) politickými tématy

V následujících více než třech dekádách byl tento iniciační text/postoj doplněn stovkami dílčích výzkumů a analýz, které reflektovaly jak další volby do EP, tak i teoretickou a metodologickou debatu, která se rozvinula na pozadí odborného výzkumu vlastních volebních procesů. Na jedné straně politologové částečně opustili myšlenku, že Reif a Schmitt skutečně stvořili novou teorii, a začali hovořit „pouze“ o modelech voleb druhého řádu, na druhé straně byla výzkumná debata obohacována s ohledem na přibývající počet uskutečněných voleb do EP. V tomto směru představovaly volby do EP v roce 2014, jimiž je věnováno naše mimořádné číslo Politics in Central Europe, již sedmý případ, což mj. umožňuje přesnější verifikaci či falzifikaci dílčích hypotéz a závěrů, resp. rozšiřování rámce výzkumných impulzů a otázek. Tak např. volby do EP v roce 1989 a úspěch ekologických subjektů v nich vyvolaly obsáhlou odbornou debatu o environmentálních politických stranách a jejich nadnárodním charakteru, jenž je údajně favorizuje ve volbách druhého řádu (srov. např. Curtice 1989). Podobnou zajímavou diskusi vyvolaly také čtvrté přímé volby do EP v roce 1999, které provázela dosud nejnižší volební účast a také historicky nejnižší volební výsledky levicových subjektů, resp. politických stran ze socialistické/sociálně-demokratické stranické rodiny (srov. např. Pacek – Radcliff 2003).

Volby v roce 2004 byly logicky počátkem nové etapy ve výzkumu voleb do EP, když těsně před nimi došlo k tzv. východnímu rozšíření EU o deset nových členských zemí (v roce 2007 pak EU doplnily další dvě tzv. postkomunistické země – Bulharsko a Rumunsko; od roku 2013 pak počet členských zemí, jež mají svou minulost v tzv. východním bloku, stoupnul přičleněním Chorvatska na jedenáct). Paradoxně se však většina následných studií i nadále dominantně zaměřovala spíše na výzkum v rámci skupiny EU-15 a nové členské země byly zpravidla „odbyty“ dvěma základními konstatováními: vidíme v nich silnější euroskepticismus a vykazují nižší volební účast (srov. Cabada 2010). Na druhé straně v odborných analýzách opakovaně čteme, že předpoklady modelu/teorie voleb druhého řádu nebyly v nových demokraciích středovýchodní Evropy potvrzeny (srov. např. Hix – Marsh 2007; Koepke – Ringe 2006; Clark – Rohrschneider 2009; Schmitt 2005), což některé z výzkumníků vede k závěru, že model/teorii voleb druhého řádu nemůžeme ve středovýchodní Evropě aplikovat (mj. Clark – Rohrschneider 2009: 654).

K těmto závěrům je vede zejména ta skutečnost, že se v analyzované skupině tzv. postkomunistických zemí vyskytuje velké množství „odchylek“ od výše naznačených základních předpokladů. Na druhé straně vidíme, že komparativní analýzy zaměřené specificky na země středovýchodní Evropy a vycházející z klasických přístupů teorie/konceptu voleb druhého řádu (z domácích např. Cabada – Hloušek et al. 2009; Cabada 2010; Šaradín 2008; z novějších pak zejména studie Jana Kováře /2014/) zpravidla základní postuláty formulované Reifem a Schmittem potvrzují: volební účast v zemích jako Polsko, Česko či Slovensko se pohybuje kolem 20 % a všechny země se opakovaně umísťují na konci žebříčku volební účasti ve volbách do EP; malé a nové politické strany jsou v nich úspěšné (ale jsou často úspěšné i ve volbách národních); vládní strany (někdy) ztrácejí podporu a voliči tak vládám vystavují účty atd.

Pokud od analýzy voleb včetně voleb do Evropského parlamentu vzhlédneme k obecnějším tématům důvěry v politickou třídu, stability stranicko-politických soustav apod., pak jasně vidíme, že mezi tzv. západní a tzv. středovýchodní Evropou, tedy zeměmi EU-15 a postkomunistickými zeměmi pozorujeme spíše divergenci než nějaké skutečně zásadní rozdíly. Je pravdou, že např. zmenšování členství v politických stranách, resp. snižující se míru politické participace občanů pozorujeme v zemích střední a východní Evropy s ještě výraznější intenzitou než je tomu ve skupině tzv. tradičních demokracií tzv. západní Evropy. V tomto ohledu nově se formující stranické systémy zemí středovýchodní Evropy velmi rychle dohnaly – a v mnoha ohledech i předehnaly – své vzory ze západní části kontinentu, jak naznačuje výrazné až téměř absolutní propojení stran se státem v oblasti veřejného financování, prorůstání subjektů s mediální scénou a podnikatelskými aktivitami, obecněji vyjádřeno četný příklon stran k typu stran kartelu či stran-firem“ (Cabada 2014: 105).

Nicméně jen stěží můžeme přijmout zobecňující tezi, že negativní projevy spojené s politickým stranictvím pozorujeme „pouze a výhradně“ ve středovýchodní Evropě. I v zemích EU-15 se již euroskepticismus zabydlel jako významný politický fenomén, s nímž je potřeba počítat nejen ve volbách druhého řádu, ale také v rámci soutěže uvnitř národní politické arény. Toto konstatování platí nejen pro „tradičně“ euroskeptické společnosti v Anglii/Spojeném království či severských zemích, ale rovněž pro Německo (o etablování euroskeptické formace Alternativa pro Německo včetně jejích dalších perspektiv v národní politické aréně ostatně pojednává jeden článků v prezentovaném čísle Politics in Central Europe) a rovněž pro země „Jihu“, jenž tradičně z křesťansko-demokratických i socialistických pozic integraci (jež mu přinášela obrovské objemy finančních prostředků v rámci strukturálních fondů) podporoval – připomeňme si silně antievropský diskurs řeckých parlamentních voleb, jenž nelze ztotožnit pouze s vítězným uskupením radikální levice Syriza, ale rovněž italské Hnutí pěti hvězd, u nějž tvoří antievropský postoj jeden z programových pilířů. Považujeme pak za nesmyslné ve studiích o euroskepticismu vždy jednostranně vyzdvihovat V. Klause, V. Orbána a bratry Kaczyńské, když je mapa evropského euroskepticismu tak bohatá.

Do našeho nového čísla jsme zařadili šest analytických textů, které se věnují různým otázkám spojeným s posledními volbami do Evropského parlamentu v roce 2014. Vedle komparativních analýz zaměřených na samotnou volební proceduru a problematiku účasti ve volbách prezentujeme rovněž užší komparativní analýzy zaměřené na vybraný fenomén a menší skupiny případů a také několik jednopřípadových studií. V celku tvoří představené články zajímavou sondu do složitého a mnohovrstevnatého fenoménu, jenž kromě vlastních voleb sleduje zejména proměny stranických subjektů včetně jejich programatiky a pozice v národním stranickém systému. V tomto ohledu základní syžet nového čísla i dílčí články zpravidla potvrzují základní předpoklady teorie/konceptu voleb druhého řádu. Na druhé straně mnohé články a jejich závěry naznačují, že „propast“ mezi volbami druhého a prvního řádu se oslabováním vazeb mezi voliči a stranami (party dealignment) se může poměrně rychle zmenšovat až k rizikové situaci, kdy by se každé volby mohly stát spíše druhořadým mechanismem tvorby rozhodnutí o politických elitách, tj. že by o obsazení mandátů rozhodovaly menšiny oprávněných voličů. Věřme, že se jedná o neoprávněnou obavu.

Ladislav Cabada
Šéfredaktor Politics in Central Europe


Použitá literatura:

Cabada, Ladislav (2014): Strany mezery v České republice a ve střední Evropě: náčrt možností a limitů politologického výzkumu. In Kubát, M. – Lebeda, T. a kol., O komparativní politologii a současné české politice, Praha, Karolinum, 105–122.

Cabada, L. (2010): Volby do Evropského parlamentu jako volby druhého řádu: reflexe voleb v nových členských zemích EU ze středovýchodní Evropy. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, Vol. 4, No. 11, 5–26.

Clark, N. – Rohrschneider, R. (2009): Second-Order Elections versus First-Order Thinking: How Voters Perceive the Representation Process in a Multi-Layered System of Governance. Journal of European Integration, vol. 31, no. 5, 645–664.

Curtice, J. (1989): The 1989 European Elections: Protest or Green Tide? Electoral Studies, vol. 8, no. 3, 217–230.

Hix, S. – Marsh, M. (2007): Punishment or Protest? Understanding European Parliament Elections. Journal of Politics, vol. 69, no. 2, 495–510.

Koepke, J. R. – Ringe, N. (2006): The second-order election model in an enlarged Europe. European Union Politics, vol. 7, no. 3, 321–346.

Kovář, J. (2014): 2014. An Integrated Second-Order Election Model in the Central and Eastern European Countries: The Case of EP Elections in the Czech Republic and Slovakia. PhD Dissertation, Ústav mezinárodních vztahů & Metropolitní univerzita Praha.

Pacek, A. C. – Radcliff, B. (2003): Voter Participation and Party-Group Fortunes in European Parliament Elections, 1979-1999: A Cross-National Analysis. Political Research Quarterly, vol. 56, no. 1, 91–95.

Reif, K. – Schmitt, H. (1980): Nine Second-Order National Elections. A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results. European Journal of Political Research, vol. 8, no. 1, 3–44.

Schmitt, H. (2005): The European Parliament Elections of June 2004: Still Second-Order? West European Politics, vol. 28, no. 3, 650–679.

Šaradín, P. (2008): Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.